ZŠ Leandra Čecha NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Roční plán

Celoroční plán výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

1. Úvod:

   

     Poslání ŠD – výchovy mimo vyučování

 

     VMV plní funkci výchovnou, vzdělávací, zdravotní / regenerační a rekreační /, sociální a  preventivní. Hlavním úkolem je zabezpečení kvalitního výchovného působení na děti v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. V činnostech je třeba respektovat principy spontaneity, dobrovolnosti, přitažlivosti a pestrosti. V daltonském pojetí VMV je třeba uplatňovat samostatnost a spolupráci. Dále je rozvíjena tvořivost a je věnována pozornost rozvoji talentů. Veškerá činnost vyžaduje atmosféru důvěry a radosti. Je třeba respektovat věkové a individuální zvláštnosti dětí. Velký důraz je kladen především na výchovu mravní v součinnosti s rodinou a školou. Výchova se zaměřuje na toleranci a řešení otázek rasismu.

 

2. Pojetí výchovné práce

 

Režim školní družiny

1. Ranní             6:00     -    7:30 hod.    pobyt v herně

2. Dopolední     10:30   -   11:15 hod.    logopedie

3. Polední         11:20    -  11:45 hod.    stolování ve ŠJ                        

          4. Odpolední    11:45    -  16:00 hod.    pobyt v učebnách, hernách, venku

 

 

Odpočinková činnost:

Způsob odpočinku je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření forem života. Pomáhá odstraňovat únavu žáků z vyučování, kompenzovat jednostranné zatížení žáků školní činností. Menší děti mohou odpočívat na koberci – vleže, starší děti odpočívají aktivně podle jejich zájmů. Kromě stolních a didaktických her je možno zařazovat společnou četbu, vyprávění, neformální besedy, poslech. Ve ŠD byly vytvořeny pro odpočinek dětí nově zábavné koutky.

Rekreační  a tělovýchovná činnost:

Má charakter vydatné pohybové aktivity, která je konána pokud možno na čerstvém vzduchu. Rekreační činnost má podobu činnosti tělovýchovného, sportovního či manuálně pracovního charakteru. Je možno zařazovat vlastivědné vycházky s tématikou orientace v přírodě  a v terénu, překonávání přírodních překážek, pozorování zvěře, určování svět. stran. Celoroční pravidelné zařazování zdravotních cviků, rozcviček, tělových. chvilek, řízených stol. her, her soutěživého sport. charakteru.Jednou týdně je využívána tělocvična.

Zájmová činnost: 

Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání, pomáhá rozvíjet nadání, odkrýt talenty a rozšiřovat duševní obzor vědomostí a dovedností dětí. Jsou zařazovány všechny složky estetické výchovy. Ve výtvarné činnosti znázorňování dětských dojmů a představ, zvládání různých výtvarných technik. V pracovní činnosti se děti učí základním pracovním dovednostem a znalostem /skládání, vystřihování, obkreslování /. Je třeba dbát na to, aby každý úkol byl cílevědomý, měl výchovný smysl, vedl děti k samostatnosti, získání pracovních dovedností. Velkou pozornost věnovat hudební a hudebně pohybové činnosti – nezapomínat na krásu lidových písní. Ve všech odděleních  navazovat na daltonskou výuku na l. st. ZŠ .

Sebevzdělávací činnost:

Příprava na vyučování klasickou formou, ale také formou didaktických her, soutěží,kvízů. Zařazování samostatné i společné četby s vyprávěním. Četba a prohlížení dětských časopisů, besedy nad knihou. V omezené míře sledování videa a televize. Úzká spolupráce s tř. učiteli. Zaměření na čtení a správnou výslovnost.

Společensky prospěšná činnost:

Vést děti k pěkným mezilidským vztahům, k běžné denní péči o čistotu svoji i svého okolí a pracoviště. Pečovat o květiny a čistotu i estetickou úpravu své třídy.Pozornost je třeba věnovat výchově k dopravní kázni, k bezpečnosti při silničním provozu .

 

                            

3. Organizace šk. roku 2014/2015 a specifické úkoly  ŚD :

 

·         v přípravném týdnu – příprava tříd ŠD, výzdoba chodeb ,šaten, úprava nástěnek

·         příprava dárečků dětem na zápis do ŠD

            -     dne 1. 9. 2015 zápis žáků 1. – 5. r. do ŠD, rozdělení dětí do oddělení

-    ranní provoz –– od 6.00 do 7.30 hod. v budově školy

·         návaznost  plánu ŠD na plán školy – společné plnění některých úkolů EKOškoly

·         účast na poradách školy

·         spolupráce s tř. učiteli / denní pohovory, hospitace ve třídách /

·         předání  žáků do ŠD po 5. a  6. vyuč. hod. - zodpovídají tř. učitelky

·         po 4. vyuč. hod. zodpovídají za odvádění žáků do ŠD vychovatelky

·         spolupráce se ŠD  ZŠ  Vratislavovo nám. /výměna zkušeností /

·         spolupráce s MŠ, MěK, ZUŠ, DDM, Spolkem rodičů naší školy

·         spolupráce s rodiči / společné akce, rodič. schůzky, den otevřených dveří, sponzorství apod. /

·         individ. péče problém.  a integrovaným žákům, respektování věk. a individ. zvláštností dětí

·         individ. péče dětem se zdravotními problémy

·         péče o talent. žáky

·         logopedická péče

·         vedení dětí k ochraně zdraví, pravidelné poučení o bezpečnosti ve všech výchov. čin. ve ŠD

·         předcházení kriminalitě mládeže, boj proti drogám, prevence intolerance , rasismu a xenofobie

·         denně něco pro zdraví –TVCH,  relax. cvičení

·         boj proti hluku

·         péče o život. prostředí – ochrana, ekolog. výchova

·         úcta ke stáří

·         vlastenecká výchova

·         studium odborné literatury vychovatelkami 

·         účast na poradách MS 1. stupně

·         prohlubování kvalifikace vychovatelek- akce PC – VMV, pedagog. Semináře

·         v letošním roce nově zavádíme nové odpolední zájmové činnosti od 14:30 hod. do 16:00 hod. konané 1x za 14 dní nebo 1x za měsíc

  •          „Aťáček“ (výtvarné techniky, keramika, práce se sochařskou hlínou)
  •          „Muzicírování“ (zpívání s kytarou, rytmika, pohybové hry, hra na Orfovy nástroje a flétnu)
  •          "Knihomil" - pohybové, výtvarné a dramatické hry inspirované knihami
  •          "Kuchtík" - příprava jednoduchých pokrmů, vaření 
     

 

4. Materiálové zabezpečení

 

1.   Dovybavování tříd ŠD novými moderními pomůckami a hračkami,

      sport. potřebami.

2.   Zajištění pomůcek pro integrované žáky.

3.   Využívání prostor školy pro činnost ŠD -  počítačová učebna, hudebna, dílny, cvičná

       kuchyň, tělocvična apod.

4.   Péče o estet. vzhled jednotlivých oddělení ŠD  - zútulnění.

5.   Platba od rodičů ve výši 120,- Kč měsíčně je prováděna bezhotovostně na účet školy.

      Příspěvek je určen na částečné  pokrytí nákladů.

6.   Účelné čerpání částky z rozpočtu ŠD ,  šetření majetku ŠD.,  oprava svépomocí.

7.   Za inventář ŠD  zodpovídá M. Strachoňová, v jednotlivých odděleních  vychovatelky.  

5. Personální zabezpečení :

 

Vedoucí vychovatelka            I.      odd. ŠD           Martina Strachoňová             

Vychovatelka                         II.     odd. ŠD          Šárka Roháčková                   

Vychovatelka                         III.    odd. ŠD          Kateřina Horváthová 

Vychovatelka                         IV.     odd. ŠD          Kateřina Fialová                     

 

 

Celoroční plán školní družiny 2015/2015

„VITA KAROLI“

 

Září – SCHOLA (škola)

·         Společně vytváříme pravidla soužití ve školní družině

·         Seznámení s prostředím školy a školní družiny

·         Seznámení s Karlem IV., první audience u Karla IV.

·         Výlet k Šibenici

Říjen – LITTERA (písmeno)

·         Seznamujeme se s kamarády

·         Představujeme svoje záliby a koníčky

·         2. Audience u Karla IV.

·         Výlet k rybníkům Trnka, Křivka, Němec

Listopad – GENUS  x FAMILIA x GENERIS (rod x rodina x erb)

·         Vyprávíme o své rodině

·         Známe jména členů rodiny

·         Známe svoji adresu, umíme ji napsat

·         Píšeme dopisy

·         3. Audience u Karla IV.

·         Výlet ke Koupališti

Prosinec  - TEMPUS  (čas)

·         známe hodiny

·         orientujeme se v čase

·         poznáváme měřidla času

·         připomínáme si vánoční zvyky

·         4. Audience u Karla IV.

Leden – APOTHÉCA (lékárna)

·         Pečujeme o své zdraví

·         Seznamujeme se se zásadami zdravého životního stylu

·         Poznáváme léčivé byliny

·         Učíme se ošetřit drobná poranění

·         5. Audience u Karla IV.

Únor – POMPA SATURNALIS   (masopustní průvod)

·         Připomínáme si lidové masopustní zvyky

·         Vyrábíme masopustní masky

·         Sportujeme na sněhu

·         6. Audience u Karla IV.

·         Masopustní rej

Březen – LIBER (kniha)

·         Poznáváme, jak se vyrábí kniha

·         Seznamujeme se s autory a ilustrátory dětských knih

·         Slavíme Velikonoce a seznamujeme se velikonočními zvyky

·         7. Audience u Karla IV.

Duben – EQUES (rytíř)

·         Seznamujeme se životem rytířů

·         Poznáváme historické předměty

·         Posilujeme fyzickou zdatnost

·         Výlet do sklárny

·         8. Audience u Karla IV.

Květen – CELEBRITÁS (slavnost)

·         Slavíme narozeniny Karla IV.

·         Seznamujeme se lidovými řemesly

·         Řemeslný jarmark

Červen – FINIS (konec)

·         Seznamujeme se s numizmatikou

·         Učíme se nakupovat

·         Výlet za pokladem Karla IV.